Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Územný plán obce Rišňovce

Mapy

pdfPDF Komplexný návrh funkčného využitia územia

pdfPDF Návrh dopravy

pdfPDF Plynofikácia

pdfPDF Elektrofikácia a telekomunikácie

pdfPDF Priestorové usporiadanie a tvorba krajiny

pdfPDF Sídelná štruktúra - širšie vzťahy

pdfPDF Verejnoprospešné stavby

pdfPDF Vodné hospodárstvo

pdfPDF Vyhodnotenie predpokladaného záberu pôdneho fondu

 

Textová časť

pdfPDF RIŠŇOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ČISTOPIS ÚPN-O

pdfPDF ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Časť A2.16. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov....

pdfPDF Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde

pdfPDF RIŠŇOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Časť 2.18. Regulatívy územného rozvoja