Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné záväzné nariadenia obce Rišňovce číslo 6/2023 o zrušení VZN č. 5/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

pdf PDF - VZN č. 6/2023

Dátum: 19.12.2023


Všeobecné záväzné nariadenia obce Rišňovce číslo 5/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce

pdf PDF - VZN č. 5/2023

Dátum: 19.12.2023


Všeobecne záväzné nariadenie obce Rišňovce č. 4/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

pdf PDF - VZN č. 4/2023

Príloha k VZN č. 4/2023

pdf PDF - príloha

Dátum: 15.08.2023


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

pdf PDF - VZN č. 3/2023

Dátum: 20.07.2023


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Rišňovce

pdf PDF - VZN č. 2/2023


Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - na stiahnutie
 ...klik...

pdf PDF - Žiadosť o pridelenie nájomného bytu


Žiadosť o vydanie súhlasu predĺženia zmluvy o nájme bytu - na stiahnutie ...klik...

pdf PDF - Žiadosť o vydanie súhlasu predĺženia zmluvy o nájme bytu

Dátum: 24.07.2023


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o nakladaní s majetkom Obce 

pdf PDF - VZN č. 1/2023

Dátum: 20.07.2023


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
pdf PDF VZN č. 5/2022
 
Dátum: 09.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rišňovce č. 4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce
pdf PDF VZN č. 4/2022
Dátum: 09.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf PDF VZN č. 3/2022
 
Dátum: 09.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rišňovce číslo 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce

pdf VZN 2/2022
Dátum: 09.09.2022

VZN č. 01/2022 o udeľovaní ocenení obce Rišňovce

pdfVZN č. 01/2022

Dátum: 27.05.2022


VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

pdfVZN č. 2/2021

Dátum: 14.12.2021


VZN obce 1/2021 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Rišňovce

pdfVZN ceny pozemkov

Dátum: 06.10.2021


VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

pdfVZN 1/2020

Dátum: 15.12.2020


Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

pdfNová smenica

Dátum: 08.07.2020 do 08.07.2021


Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2020

pdfVZN č. 6/2019

Dátum: 29.04.2020


VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN č. 8/2019

Dátum: 18.12.2019


VZN č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu psov

pdfVZN č. 7/2019

Dátum: 18.12.2019


VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2020

pdfVZN č. 6/2019

Dátum: 18.12.2019


VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce

pdfVZN č. 5/2019

Dátum: 18.12.2019


VZN č. 4/2019 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania

pdfVZN č. 4/2019

 Dátum: 18.11.2019


VZN č. 3/2019 O podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Rišňovce

pdfVZN č. 3/2019

Dátum: 18.11.2019


VZN č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

pdfVZN návrh č. 1/2019

Dátum: 26.11.2019


VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce

pdfVZN č. 2/2019

Dátum: 10.09.2019


VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2019

pdfVZN č. 1/2018

Dátum: 05.01.2019


VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce

pdfVZN_č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi...

Dátum: 12.12.2017


VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2018

pdfVZN_č. 4/2017 o určení výšky dotácie....

 


VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Rišňovce 427

pdfVZN_č. 3 / 2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa...

 


VZN č. 2/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce

pdfVZN_č. 2 / 2017 o výške príspevkov v školách....

 


VZN č. 1/2017 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

pdfVZN_č. 1 / 2017 o vymedzení miesta volebných plagátov....

 


VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN_č. 4 / 2016 o miestnych daniach...

Dátum: 13.12.2016


VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2017

pdfVZN_č. 3 / 2016 o určení výšky dotácie...

Dátum: 16.11.2016


VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi...

pdfVZN_č. 1 / 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi...

 


VZN č. 2/2016 o číslovaní budov na území obce Rišňovce

pdfVZN_č. 2 / 2016 o číslovaní budov na území obce Rišňovce...

 


VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN_č. 1 / 2015 o miestnych daniach...

 


VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2016

pdfVZN_č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie...

 


VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015

pdfVZN_č. 4 / 2014 o určení výšky dotácie...

 


VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN_č. 3 / 2014 o miestnych daniach...

 


VZN č. 2/2014 z 22.10.2014 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Rišňovce

pdfVZN č. 2 / 2014 o vyhlásení...

pdfUznesenie OZ o schválení územného plánu...

 


VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce

pdfVZN_č. 1 / 2014 o odpadoch...

 


VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014

pdfVZN_č. 4 / 2013 o určení výšky dotácie....

 


VZN obce Rišňovce č.3/2013 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

pdfVZN o vymedzení miesta volebných plagátov....

 


VZN obce Rišňovce o podmienkach nakladania s bytmi určenými na prenájom č.1/2007

pdfVZN_o podmienkach nakladania s bytmi....

 


VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Rišňovce

pdfVZN_č. 2 / 2013 zásobovanie vodou....

 


VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

pdfVZN_č. 1 / 2013 o určení výšky dotácie....

 


VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN_č. 3 / 2012 o miestnych daniach....

 


VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na uzemí obce Rišňovce

pdfVZN_č. 2 / 2012 o určení výšky dotácie....


VZN č. 1/2012 o odpadoch na rok 2013

pdfVZN_č.1_2012 - odpady

 


VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

pdfVZN_č.1_2011

 


VZN č.2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce              
                                                     

pdfVZN-školstvo

 

Komisie pri Obecnom úrade v Rišňovciach

pdfPríloha č. 1

 


VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Rišňovce

pdfVZN dotácie na žiaka

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2011 o podmienkach držania a chovu psov v obci Rišňovce.
Daň za psa. Evidencia psov. Vodenie psa. Znečisťovanie verejných priestranstiev. Priestupky. Podmienky chovu a držania psov v bytoch a bytových domoch


pdfVZN o podmienkach držania a chovu psov

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných prostiedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately

pdfVZN č.5/2011

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

pdfVZN o poskytnutí sociálnych služieb...

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2011 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

pdfVZN o dodržiavaní verejného poriadku...

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2010. Správa verejnej kanalizácie a ČOV, Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, Odvádzanie odpadových vôd, Napojenie na kanalizačnú sieť, Platenie stočného, Sankcie


pdfVZN-COV-3-2010

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestne dane: Daň za psa, Daň za užívanie verejného priestranstva, Daň za predajné automaty, Daň za nevýherné hracie prístroje, Daň za jadrové zariadenie


pdf PDF  VZN dane 2009

 


Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2009 o dani z nehnuteľnosti na území obce Rišňovce. Daň z pozemkov, Daň zo stavieb, Daň z bytov, Oslobodenie od dane a zníženie dane, Platenie dane


pdf Všeobecné záväzné nariadenia1

pdf Doplnok č.1 / 2012

 


VZN č. 2/2007 o poskytnutí dotácií (príspevkov) právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Rišňovce

pdfVZN č. 2/2007


Evidencia obyvateľov


pdfEvidencia obyvateľov

 


Matrika - Zápis narodenia do matriky, Zápis úmrtia do matriky......


pdfMatrika - zápisy

 


Osvedčovanie podpisov a osvedčovanie fotokópií 


pdfOsvedčovanie podpisov a osvedčovanie fotokópií

 


Pokyny pre občanov, ktorí sa chcú prihlásiť k trvalému alebo prechodnému pobytu

pdfPokyny pri prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt

 


Poučenie o náležitostiach potrebných k vydaniu osvedčenia o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva občana SR s cudzím štátnym občanom v cudzine

pdfPoučenie o náležitostiach potrebných k uzavretiu manželstva s cudzincom v SR

 


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Rišňovce - časť Dolnorišňovské pohrebisko

pdfPrevádzkový poriadok pohrebiska - časť Dolné Rišňovce

 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Rišňovce - časť Hornorišňovské pohrebisko

pdfPrevádzkový poriadok pohrebiska - časť Horné Rišňovce