Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Tlačivá na stiahnutie

Spoločný stavebný úrad Nitrianske Hrnčiarovce
Dlhá 6
949 01 Nitra - Chrenová

037/6534116 - pani Žitňanská , Piršelová
0904 654 455 - pán Rafaj, Vranka

Read more...Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia (Nové, 02/21)

Read more...Žiadosť o zmenu dokončenej stavby (Nové, 07/22)

 

Read more...Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (Nové, 06/22)

 

Read more...Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (11/19)

 

Read more...Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením (09/19)

 

Read more...Žiadosť na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie (01/19)

 

Read more...Žiadosť o vydanie povolenia - odstránenie stavby (02/17)

 

Read more...Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Read more...Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (10/15)

 

Read more...Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (10/15)

 

Read more...Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (06/15)

 

Read more...Žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky (06/15)

 

Read more...Vyhlásenie o vykonaní odborného dozoru

 

Read more...Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

 

Read more...Žiadosť o vyjadrenie k (územnému konaniu, stavebnému konaniu, pripojeniu na vodovod a
         kanalizáciu, atď.)

(stavbe, nadstavbe, prístavbe, umiestneniu - rod.domu, objektu a pod......)

 

Read more...Čestné prehlásenie

 

Read more...Tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby

 

Read more...Tlačivo: Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

 

Read more...Stavba - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Smernica č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyv. obce Rišňovce (nové 11/22)
- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
- Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie občanov
- Čestné prehlásenie

Smernica č. 2/2022 o poskytovaní finančných príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií obyv..... (nové 11/22)
- Žiadosť o príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie
- Čestné prehlásenie

Tlačivo - Žiadosť o pridelenie nájomného bytu (nové 07/20)

Tlačivo - Žiadosť o vydanie súhlasu predĺženia zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve Obce Rišňovce (nové 07/20)

Smernica č. 1 /2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispol. činnosti (12/19)

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín (09/20)

 

Povolenie na výrub drevín... (03/18)

 

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

 

Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození....

 

Žiadosť - povolenie na prevádzku