Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rišňovce
Aplikácia Rišňovce
Dvojkríž - Cyrilo-metodský kríž
Základná škola s materskou školou
Obec Rišňovce
previous arrow
next arrow
 

Facebookový profilYoutube kanál Zverejňovanie Nahlásenie stavu vodomeru

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZDobrovoľný hasičský zbor Rišňovce

1925 – 2015

Hlavnou úlohou hasičov v minulosti bolo hasenie požiarov a preventívne školenie obyvateľstva, aby bolo možné požiarom predchádzať. Tieto povinnosti sa v súčasnosti značne rozšírili. Príslušníci hasičských zborov zasahujú okrem požiarov aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách a úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok. Pri riešení núdzových situácií spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami.

V našej obci bol založený Dobrovoľný hasičský zbor 23. marca 1925. Je to najstaršia organizácia v Rišňovciach a v súčasnosti si pripomíname 90. výročie jej založenia. V tom čase bola naša obec rozdelená na dva samostatné celky: Horné a Dolné Rišňovce. Dňa 9. septembra 1925 boli obe obce spojené pod jeden celok – Rišňovce.

 

Zakladateľmi DHZ Rišňovce boli: Štefan Verták, Ing. Eduard Kaláb, Tomáš Knotek, Ondrej Farkaš, Jozef Gurina, Vít Škarbala, Florián Škarbala, Vojtech Šomský a Alex Prosnan.DHZ_risnovce

Prvým veliteľom bol: Štefan Verták
Námestník veliteľa:   Vojtech Šomský
Tajomník:                 Eugen Kaláb
Pokladník:               Ján Burzala
Prvý strojník:           AlexProsnan
Prvý trubač:             Tomáš Knotek

Hasičský zbor mal svoju vlastnú ručnú striekačku na kolesách. Z histórie zboru sa zachovali tieto informácie. Dňa 10. júna 1928 sa v Rišňovciach konalo valné zhromaždenie Hasičskej okresnej jednoty (HOJ). Obec a hasičský zbor pripravili pre hostí veľmi vrúcne a dôstojné prijatie. Na stretnutí sa uskutočnili voľby funkcionárov HOJ.

Hasičská zástava bola posvätená 13. novembra 1932. Vtedajší starosta obce Jozef Sloboda odovzdal členom Dobrovoľného hasičského zboru zástavu, ktorú v kostole Najsvätejšej Trojice vysvätil farár Ján Félix Štefanovič. Zástava sa zachovala dodnes.

Dňa 1. novembra 1936 sa 19 členov DHZ zúčastnilo privítania rumunského kráľa Carola II. a korunného princa Michala v Bratislave.

K zakladajúcim členom neskôr pribudli: Július Špaček, Michal Múdry, Štefan Tancer, Matúš Vaško, Jozef Vršecký, Ján Sloboda, Dominik Pauk, Augustín Riha.

Počet členov hasičského zboru po roku 1945 postupne narastal. V päťdesiatych rokoch do zboru pribúdali hlavne mladí nadšenci, napr. Oľga Skalická, Helena Vašková, Marianna Pauková, Dominik Zátura, Pavol Farkaš a Emil Pauk, ktorí sú už na dôchodku.

Vo funkcii veliteľa hasičského zboru sa vystriedalo veľa mien: Štefan Verták, Alex Prosnan, Michal Vršecký, Štefan Káčer, Ondrej Farkaš, Jozef Daniš, Jozef Žáčik, Jozef Škarbala, Štefan Slamka, Jozef Androvič, Emil Pauk a Jozef Rehuš, ktorý vedie hasičov od roku 2000 až dodnes. Meno veliteľ sa používalo v minulosti, neskôr bola funkcia pomenovaná predseda DHZ. Aj samotný zbor sa istý čas volal Zväz požiarnej ochrany.

Zachovali sa nám niektoré mená námestníkov veliteľa. Prvým bol Vojtech Šomský, ďalšie mená zo začiatkov organizácie nemáme k dispozícii, ale z posledných rokov to boli Štefan Jánošík, Jozef Škarbala, Štefan Slamka, Jozef Androvič, v roku 2014 to bol Pavol Jánošík (bol vo funkcii najkratšie obdobie – 1 rok). Terajším veliteľom sa stal v roku 2015 Juraj Jánošík. Funkcia námestník veliteľa sa zjednodušila na termín veliteľ, ako ju poznáme teraz.

V 70-tych rokoch patrila Miestna organizácia požiarneho zboru medzi popredné hasičské zbory v rámci okresu a Západoslovenského kraja. Dôkazom sú popredné umiestnenia družstiev v požiarno-športových súťažiach. Pripomeňme si členov DHZ, ktorí tvorili požiarne družstvá.

Ženy: Mária Tehlárová, Mária Múdra, Katarína Madlenáková, Anna Kubovičová, Zuzana Zmetáková, Mária Hegedušová, Mária Kolenová, Helena Slamková.

Muži: Štefan Slamka, Ján Lichvár, Štefan Škoda, Milan Nikodem, Vladimír Novosad, Vladimír Močol, Anton Močol, Jozef Močol, Emil Pauk.

Družstvo CO: Pavol Vaško, Milan Múdry, Vladimír Novosad, Marián Sochor, Jozef Bielik, Peter Tehlár, Alexander Klačko, Jozef Močol, Ján Markovič, Koloman Majzel, Michal Skalický.

V 80-tych rokoch pribudli ďalší členovia: Jozef Androvič, Jozef Fronc, Peter Vaško, Jozef Černý, Kamil Rapant, Ján Herud, Ernest Beluch, Jozef Rehuš, Ján Varga, Viktor Tlacháč, Jozef Šimjak, Jozef Svrbický, Miroslav Kollár.

Roky úspechov sa striedali s menšou aktivitou. Po roku 2000 začala organizácia svoju činnosť zlepšovať a obnovila spoluprácu s Obecným úradom. Na čele stál terajší predseda DHZ Jozef Rehuš, ktorý sa svojou iniciatívou a vysokou angažovanosťou pričinil o obnovenie hasičského života v našej obci. V roku 2005 bol oficiálne zvolený do funkcie predsedu DHZ a je ním až doteraz. Do zboru plynuli finančné dotácie z obce a z pôvodných 15 členov sa do DHZ postupne prihlásilo 27 nových členov. Za uplynulé dlhé roky opustili rady DHZ títo členovia: Vít Škarbala, Anton Močol, Jozef Žáčik, Jozef Šimjak, Michal Skalický, Štefan Farkaš, Štefan Káčer, Ján Šálek, Jozef Svrbický, Alexander Klačko, Peter Tehlár, Koloman Majzel, Ján Markovič, Jozef Močol, Jozef Černý, Peter Vaško, Jozef Malčák, Štefan Škoda, Pavol Vaško, Peter Skokan, František Ondrejka.

Aj v súčasnosti patrí DHZ Rišňovcemedzi vyspelé zbory v okrese. Obnovili sme pohárovú súťaž pod názvom „Putovný pohár starostu obce Rišňovce“, kde pravidelne pozývame 10 hasičských družstiev z rôznych okresov. Prvý ročník prišiel otvoriť prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Odvtedy navštívil našu obec už trikrát. Zbor aktívne spolupracuje s družobnými hasičskými zbormi v okrese. Členovia DHZ vzorne reprezentujú našu obec na okresných a pohárových súťažiach o čom svedčia získané ocenenia, diplomy a poháre. Zúčastňujú sa tiež návštev v mestách, kde sa konajú oslavy Svätého Floriána – patróna hasičov, ako napr. v Čadci, Trenčíne a Martine. Veľmi dobrá spolupráca bola nadviazaná s DHZ Lužianky.

Pohárové umiestnenie DHZ Rišňovce po roku 2002:

3. miesto – Solčany, „Memorál Emila Ardamicu“, rok 2009

3. miesto – Lužianky, „Putovná sekerka“, rok 2010

3. miesto – Rišňovce, „Pohár starostu obce“, rok 2011

3. miesto – Jelšovce, „Pohár starostu obce“, rok 2013

1. miesto – Lužianky, „Putovná sekerka“, rok 2014                        

Pre náš zbor bola významná návšteva predsedu vlády a ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý v apríli 2010 priviezol členom DHZ TATRU 815. Preberal ju od neho za celý zbor predseda DHZ Jozef Rehuš.

Rok čo rok si dávame do plánu nové ciele, ktoré sa snažíme plniť. Pomáhame obci podľa možností a schopností. Za zmienku stojí to, že za 90 rokov existencie odpracovala naša DHZ v obci najviac brigádnických hodín. Hasiči aktívne pracovali pri stavbe kultúrneho domu, a to od jeho začiatku až po kolaudáciu v rámci akcie „Z“.

Hasiči zasahovali v obci nielen pri požiaroch, ale pomáhali pri dopravných nehodách, živelných udalostiach, pri požiari skládky odpadu v Rumanovej, v lete pri rozvoze pitnej vody občanom a v horúčavách pri polievaní novo zasadených porastov. Svojou technikou pomáhali Agrodružstvu Rišňovce pri žatevných prácach a pri organizovaní športových, cirkevných a iných podujatí v obci (Deň Zeme, oslavy SNP, nesenie baldachýnu na sviatok Božieho tela a iné). DHZ aktívne spolupracuje s ostatnými organizáciami v obci.

Hasičstvo na celom Slovensku napreduje. V novom systéme pod názvom „Rozmiestnenie Dobrovoľných hasičských zborov obce“ je naša organizácia zaradená do „B“ kategórie. Našou technikou pomáhame hlavne obci, organizáciám ako i občanom pri nečakaných udalostiach. DHZ vlastní dve motorové vozidlá Š-706 a Tatra-815, ako aj motorové striekačky PPS-12PPS-16.

Oslava 90. výročia založenia DHZ sa konala pri príležitosti výročnej členskej schôdze za rok 2014 dňa 28. marca 2015 v kultúrnom dome. Okrem členov DHZ sa jej zúčastnili starosta obce Karol Laboš, zamestnanci Obecného úradu, poslanci Obecného zastupiteľstva a kronikárka obce. Vzácnym hosťom bol prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö. Ďalšími hosťami boli: riaditeľ HaZz Nitra Ing. Slavomír Sýkora, predseda Okresného výboru DPO v Nitre a člen prezídia DPO SR Peter Kunkela, riaditeľka OV DPO v Nitre Ing. Jana Zňavová, veliteľ OV DPO v Nitre Peter Evetke, referent mládeže OV DPO v Nitre Ing. Ivan Lobodáš, predseda DHZ Lužianky Ignác Chudiak, predseda DHZ Soľčany Pavol Svajlen a veliteľ DHZ Ivanka pri Nitre Ivan Chnapek.

Na slávnostnej schôdzi boli udelené viaceré vyznamenania a vybraní členovia DHZ boli povýšení:

Medaila za príkladnú prácu: Jozef Androvič a Anna Jurenová

Medaila vzorný požiarnik: Jozef Rehuš

Medaila za zásluhy: DHZ Rišňovce

Medaila za vernosť: Anna Jurenová  - 40 rokov členstva

Michal Infner:          10 rokov členstva

Peter Škarbala:       10 rokov členstva

Ing. Michal Šimora: 10 rokov členstva

Peter Staňo:           10 rokov členstva

Povýšenie do hodnosti:

Mladší zbormajster: Slavomír Záhorský

Starší zbormajster: Mgr. Martina Rehušová,  Pavol Jánošík

Nadrotník: Štefan Sloboda, Ing. Michal Šimora, Peter Staňo

Technik: Jozef Androvič, Anna Jurenová

Starší technik: Jozef Rehuš

            Predseda DHZ Rišňovce Jozef Rehuš dostal pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ ďakovný list od Krajského a okresného výboru DPO SR v Nitre za aktívny rozvoj organizácie a šírenie myšlienky hasičstva. Všetkým prítomným hosťom a členom DHZ bol udelený Pamätný list a pamätná plaketa na pamiatku osláv 90. výročia založenia DHZ Rišňovce.

Hlavnú zásluhu na tom, že napĺňame odkaz našich predkov, majú členovia DHZ Rišňovce: Jozef Rehuš, Jozef Androvič, Anna Jurenová, Mgr. Martina Rehušová, Juraj Jánošík, Pavol Jánošík, Štefan Sloboda, Slavomír Záhorský ml., ako i ostatní členovia podľa potreby zásahu.

Veľká vďaka patrí Obecnému úradu a najmä starostovi obce p. Karolovi Labošovi,
ktorý činnosť DHZ podporuje.

            Slovo „hasič“ je naša rodina!

DHZ1 DHZ2 DHZ3

 

Zloženie výboru DHZ Rišňovce 2022 :
Predseda : Jozef Rehuš
Veliteľ : Pavol Jánošík
Tajomník : Mária Bejdáková
Preventivár : Juraj Jánošík
Referent mládeže : Štefan Škoda
Strojník : Štefan Sloboda
Pokladník : Mgr. Martina Rehušová
Revízor : Jozef Androvič
Člen revíznej komisie : Anton Knotek

Novozvolený výbor bol schválený na 5 rokov. Počet aktívnych členov je 26 ( k 31.12.2021 ).

pdfPDF Povýšenie , Odovzdanie ocenenia, Správa o činnosti, Plán hlavných úloh na rok 2022

Pohár starostu obce, ktorý sa u nás zaviedol v roku 2008 :
1. ročník pohára starostu obce Rišňovce prišiel otvoriť prezident DPO SR JuDr. Jozef Minárik.
Víťaz 1. ročníka DHZ Drženice
Víťaz 2. ročníka DHZ Dôrniky
Víťaz 3. ročníka DHZ Sľažany
Víťaz 4. ročníka DHZ Sľažany
Víťaz 5. ročníka DHZ Veľký Lapáš - muži ( 60 fotiek )
Víťaz 6. ročníka DHZ Sľažany ( 64 fotiek )
Víťaz 7. ročníka DHZ Horné Obdokovce ( 116 fotiek )
Víťaz 8. ročníka DHZ Horné Obdokovce ( 100 fotiek )
Víťaz 9. ročníka DHZ Horné Obdokovce
Víťaz 10. ročníka DHZ Sľažany
Víťaz 11. ročníka DHZ Horné Obdokovce


Výročná členská schôdza dňa 23.02.2019

 

pdfPDF Plán hlavných úloh na rok 2019

 

pdfPDF Vyznamenania členov a povýšenie členov

 

pdfPDF Správa o činnosti a hospodárení DHZ v Rišňovciach za rok 2018

 Dátum: 24.02.2019


Krátka bilancia roka 2017 :
Výbor DHZ v Rišňovciach touto cestou sa chce poďakovať pani Anne Jurenovej za jej pôsobenie vo výbore DHZ. A ako novej predsedníčke Klubu dôchodcov jej želáme veľa, veľa úspechov.
Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEME.

V krátkej bilancii by som chcel dať na vedomie, že rok po roku napredujeme, obnovujeme výstroj ako aj techniku, pretože DHZ ide novou cestou. Našu organizáciu DHZ navštívilo veľa vzácnych hostí ako aj funkcionárov DPO SR na výročných členských schôdzach alebo niektorých podujatiach čo organizujeme.

Veľmi rád by sme do našich radov prijali nových členov, lekára, sestričku ako člena DHZ, a tak zvýšili základňu našej organizácie.

Predseda : Jozef Rehuš , 22.03.2018


Krátka bilancia roka 2012 :
Každá organizácia prejde útlmom, ani naša nie je výnimkou. Mnoho akcii sa zrušilo a odvolalo. Ale nikdy sme nezabudli pomôcť občanom v núdzi ako nám to ukladá zákon o DHZ.
Lokalizovali sme 3 požiare, ktoré boli nedbalosťou zapálené. Tak isto sme pomáhali pri 3 dopravných nehodách, ktoré sa stali v našej obci.
Svojou technikou sme pomáhali obci ako aj Agrodružstvu Rišňovce a pri športovom podujatí. Celkový počet výjazdov za rok 2012 evidujeme na 50
          Vypracoval Jozef Rehuš
                         predseda DHZ


Hasičský kalendár na rok 2013

pdf

Hasičský kalendár na rok 2013


Pohárový kalendár

1. Lužianky            
2. Dyčka               
3. Jelšovce       
4. Solčany                          

 DHZ4 DHZ5 DHZ6

 

 AKTUALITY

DHZ_Risnovce_90.vyrocie_01

DHZ Rišňovce je najstaršia organizácia v našej obci, ktorá oslávila v marci
90. výročie založenia

Fotky - história - súčasnosť (klik sem) a fotky z oslavy dňa 28.03.2015

 


pdf

Správa o činnosti výboru DHZ v Rišňovciach za rok 2013


DHZ_vyrocna_clenska_schodza_2016

 

 

Fotky ..klik.. : Výročná členská schôdza DHZ v Rišňovciach 27.02.2016


 DHZ_Risnovce_2016/schodza_15

 

 

Fotky ..klik.. : Schôdza DHZ Rišňovce 03.12.2016


 

Po silnej búrke dňa 1.8.2014 od 17:40 do 21:50 sa zúčastnilo 7 členov DHZ na odstraňovaní následkov vyčíňania počasia, nánosov kameňa, hliny, ktorá bola na obecných komunikáciách a na hlavnej ceste.

VIDEO : Záplava medzi Hlohovcom a Nitrou (obec Rišňovce) dňa 01.08.2014 , zdroj: YouTube


 
27.07.2013 - Zásah pri požiari skládky – smetiska Rumanová

Dobrovoľní hasiči z Rišňoviec pomáhali pri zásahu horiacej skládky pri Rumanovej.
Dňa 27.7.2013 o 15.00 hod bol oznámený požiar operačným dôstojníkom HaZZ v Nitre, ktorý požiadal o výpomoc v čase 15.00 hod DHZ Rišňovce pri likvidácii požiaru skládky odpadu časti Rumanová.

15:15 hod príjazd na miesto skládky odpadu Rumanová
16:47 hod ukončenie výjazdu

Výjazd DHZ uskutočnili:
Veliteľ vozu – p. Jozef Rehuš
Vodič vozu – p. Štefan Sloboda
Hasič – p. Milan Šrámek