Youtube kanál s videami obce

Zverejňovanie

Nahlásenie stavu vodomeru

Kronikárka

Obecná kronika poskytuje svedectvo o dobe a ľuďoch, ktorí žili v obci. Predstavuje nenahraditeľný zdroj poznatkov a informácií o histórii a živote našich predkov pre ďalšie generácie.

Z histórie písania kroník v našej obci sa dozvedáme, že prvú kroniku založil v roku 1935 náš rodák Jozef Habán. Pracoval ako notársky tajomník v Rišňovciach. Kroniku písal do roku 1938. Zmenil svoje pôsobenie a odišiel pracovať do Bratislavy. Táto kronika sa „úmyselne stratila“, pretože zrejme obsahovala citlivé informácie.

Doteraz sa ju aj napriek veľkému úsiliu nepodarilo nájsť. Pán Habán sa na dôchodku aspoň sčasti pokúsil o spísanie tejto chýbajúcej kroniky a zanechal nám strojom písané strany, v ktorých sa snažil zachytiť históriu obce do konca prvej svetovej vojny a po nej do tridsiatych rokov. Nesie názov Prvá kronika obce Rišňovce od praveku po tridsiate roky XX. storočia. Obsahuje cenné informácie z histórie, obyčajného života ľudí a ľudových zvykoch. V krátkej budúcnosti bude prepísaná dokumentačným atramentom, pretože kópia textu už začína blednúť. Bolo by veľkou chybou stratiť tieto údaje, ktoré nám chcel prvý kronikár zanechať.

            V roku 1945 bola založená nová kniha kroniky obce zväzok I. Písal ju vtedajší riaditeľ meštianskej školy Ondrej Ovčár, na ktorého si ešte pamätajú naši starší občania, pretože ich učil. Kroniku písal do konca roku 1951. V písaní ďalej pokračovali učitelia tunajšej školy: Zuzana Kleinová (1952-56) a Zuzana Máhriková (1957-1961). Potom kroniku nikto nepísal, chýbajúce roky dopísala učiteľka školy Vilma Pauková spolu s rokom 1964 (1962-1964). Ďalej pokračovali učitelia Mária Chrenková (1965-1969) a Ján Pakan (1970-1972). Od roku 1973 až do roku 1996 kroniku nikto nepísal. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších zmien je každá obec povinná viesť kroniku obce. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k spísaniu chýbajúcich rokov a k hľadaniu materiálov a informácií po archívoch a z pamäte občanov. Najdôležitejšie udalosti zo života obce sú zaznamenané v publikácii Rišňovce 1272 – 1997, ktorá bola vydaná pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rišňovce v roku 1997. Zostavovateľom je Ing. Anton Daniš, ktorý v tomto roku začal písať kroniku obce Rišňovce zväzok II., čím nadviazal na tradíciu písania kroník. Druhý zväzok obsahuje roky 1997 – 2010. Je v ňom zaznamenaný hospodársky, spoločenský a kultúrny život, významné udalosti, ale aj tragédie, ktoré sa v minulosti udiali. V súčasnosti sa začala písať kronika obce Rišňovce zväzok III. Texty sa zapisujú dokumentačným atramentom podľa určitých pravidiel a zaužívaných spôsobov, aby plynule nadväzovali na predchádzajúce zväzky. Z našich kroník je vidno pokrok, postupný vývin obce, ale aj obyčajný život obyvateľov. Poďakovanie patrí všetkým doterajším kronikárom, ktorí tieto údaje zaznamenávali a odovzdali nám tak cenné informácie o časoch minulých.

„LITTERA SCRIPTA MANET“ (Napísané slovo zostáva.)

                                                                                  Helena Ziburová, kronikárka obce