Matrika a Obyvateľstvo

Read more...Zmena mena a priezviska

 

Read more...Súhlas s prihlásením občana na pobyt (Nové, 04/20)

 

Read more...Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu (Nové, 02/20)

 

Read more...Žiadosť o vystavenie matričného dokladu (02/17)

 

Read more...Písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu, na návrh vlastníka, spoluvlastníka
         alebo nájomcu

 

Read more...Žiadosť o určenie súpisného čísla (Nové, 10/15)

 

Read more...Čestné vyhlásenie, ktorým sa dopĺňa žiadosť o pridelenie súpisného čísla (Nové, 10/15)

 

Read more...Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budovy  (Nové, 10/15)

 

Read more...Určenie, zmena a zrušenie súpisného čísla stavbe / budove  (Nové, 10/15)


Read more...Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (Nové)

Read more...Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (Nové)