Stavebná agenda

Read more...Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia (Nové, 02/21)

 

Read more...Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (Nové, 01/21)

 

Read more...Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (11/19)

 

Read more...Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením (09/19)

 

Read more...Žiadosť na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie (01/19)

 

Read more...Žiadosť o vydanie povolenia - odstránenie stavby (02/17)

 

Read more...Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Read more...Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (10/15)

 

Read more...Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (10/15)

 

Read more...Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (06/15)

 

Read more...Žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky (06/15)

 

Read more...Vyhlásenie o vykonaní odborného dozoru

 

Read more...Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

 

Read more...Žiadosť o vyjadrenie k (územnému konaniu, stavebnému konaniu, pripojeniu na vodovod a
         kanalizáciu, atď.)

(stavbe, nadstavbe, prístavbe, umiestneniu - rod.domu, objektu a pod......)

 

Read more...Čestné prehlásenie

 

Read more...Tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby

 

Read more...Tlačivo: Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

 

Read more...Stavba - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia