Ostatné

Smernica č. 1 /2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispol. činnosti (nové 12/19)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (nové 03/18)

 

Povolenie na výrub drevín... (nové 03/18)

 

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

 

Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození....

 

Žiadosť - povolenie na prevádzku